1
2
3

شهریور 1391

قانون اصلاح قانون معادن ابلاغ شد

رئیس جمهور "قانون اصلاح قانون معادن" را برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ابلاغیه دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور به وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است: "قانون اصلاح قانون معادن که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/9/1390 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 56773/440 مورخ 12/9/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد."

» ادامه مطلب...

ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه

به منظور اعمال حمايتهاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضائي و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود تا نسبت به تائيد صلاحيت فارغ‌التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسيس مؤسسات مشاور حقوقي براي آنان اقدام نمايد.

حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستري و ادارات و سازمانهاي دولتي و غيردولتي براي انجام امور وكالت متقاضيان مجاز خواهد بود.

تائيد صلاحيت كارشناسان رسمي دادگستري نيز به طريق فوق امكان‌پذير است.

آئين‌نامه اجرايي اين ماده و تعيين تعرفه كارشناسي افراد مذكور به تصويب رئيس قوه‌قضائيه خواهد رسيد.

سياستهاي كلي قضايي

ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه

مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام

1- اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تامين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياست‌هاي مذكور در بندهاي بعدي.

2- نظام‌مند كردن استفاده بينه و يمين در دادگاهها.

3- استفاده از تعدد قضات در پرونده‌هاي مهم.

4- تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز.

5- تمركز دادن كليه امور اداري ماهيت قضايي در قوه قضاييه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط بر اساس آن و رسيدگي          ماهوي قضايي به همه دادخواهيها و تظلمات.

6- كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب.

7- يكسان‌سازي آيين دادرسي در نظام قضايي كشور با رعايت قانون اساسي.

8- اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه قضاييه بر دستگاههاي اجرايي و قضايي و نهادها.

9- استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي.

10- بالابردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي كشور، بالابردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي قوه قضاييه و      توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي متصديان سمتهاي قضايي.

11- بالابردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان علمي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي.

12- تامين نيازهاي قوه قضاييه در زمينه‌هاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي با توجه به اصول 157،156 و 158 قانون اساسي.

13- تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ظابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضاييه بر       حسن اجراي آنها.

14- بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرم و كاهش استفاده از مجازات زندان.

15- تنقيح قوانين قضايي.

16- گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه.

17- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي.

آيين نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه

مصوب 13/6/1381 رييس قوه قضاييه

ماده 1- واژه‌ها و عبارات اختصاري به كار رفته در اين آيين‌نامه به شرح ذيل تعريف مي‌گردند:

1-       هيأت:هيأت اجرايي مشاوران حقوقي، وكلا وكارشناسان قوه قضاييه.

2-        مركز: مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا وكارشناسان قوه قضاييه.

3-       ماده 187: ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379.

الف- تشكيلات:

ماده 2- به منظور تنظيم و تصويب سياست‌هاي اجرايي و خط مشي اجراي ماده 187 هيأتي مركب از معاون قضايي رييس قوه قضاييه ( به عنوان رييس هيأت) و رييس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا، كارشناسان، معاون آموزش، تحقيقات و دبير هيأت مركزي گزينش قوه قضاييه به علاوه سه تن از اساتيد دانشگاه در رشته حقوق يا قضات عالي رتبه كه داراي پايه قضايي 9 به بالا مي باشند با تعيين رييس قوه قضاييه تشكيل مي‌گردد. جلسات هيأت حداقل باحضور پنج عضو رسميت داشته و رأي اكثريت معتبر خواهد بود تصميمات هيأت اداري بوده و با رأي اكثريت كه رييس هيأت با آن موافق باشد قابل عدول است.

وظايف هيأت مذكور به شرح ذيل  مي‌باشد:

الف- تعيين تعداد مشاور حقوقي يا كارشناس مورد نياز در هر سال.

ب -  اعطاي مجوز كارآموزي مشاوره حقوقي، وكالت، كارشناسي و تعيين حوزه‌هاي قضايي محل خدمت آنان و اعطاي پروانه‌هاي مشاوره حقوقي و وكالت پايه 2،1 و پروانه كارشناسي و تأييد صلاحيت پس از بررسي توسط مركز.

ج- نظارت و پيگيري بر حسن اجراي مقررات اين آيين‌نامه.

د – نظارت  و پيگيري نسبت به عملكرد مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان موضوع اين آيين‌نامه.

هـ- بررسي گزارشات تخلفات مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان و تعيين تكليف در خصوص تنبيهات انتظامي ايشان پس از استماع گزارشات واصله از واحدهاي ذي‌ربط كه رأساً يا حسب درخواست شاكي خصوصي و يا اعلام قضات، محاكم دادگستري‌ها صورت مي‌گيرد.

ز- انتخاب رييس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان از قضاتي كه داراي پايه قضايي 9 به بالا بوده و داراي حداقل 10 سال سابقه كار قضايي مي‌باشند و معرفي آن از طرف معاونت قضايي به رياست محترم قوه قضاييه جهت صدور ابلاغ براي مدت 2 سال.

و- تعيين تكليف براي ساير موارد ضروري كه در اين آيين نامه مسكوت است با توجه به روح اين آيين‌نامه و قوانين و مقررات موجود.

ماده 3- انجام امور مربوط به اجراي ماده 187 به مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه مي‌باشد محول مي‌گردد كه طبق مقررات اين آيين‌نامه اقدام نمايد.

ماده 4- «مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه» جهت اجراي آيين‌نامه مربوطه به تصميمات هيأت در ذيل معاونت قضايي قوه قضاييه و تحت نظر رييس مركز و عضو هيأت اجرايي موضوع ماده (2) آيين‌نامه تشكيل مي‌گردد و وظايف اين مركز به شرح ذيل است:

الف-  انجام بررسيهاي كارشناسي و جمع‌آوري اطلاعات لازم از سراسر كشور در خصوص تعيين تعداد مشاوران و كارشناسان در هر سال.

ب – برگزاري آزمون‌هاي علمي، مصاحبه و گزينش متقاضيان.

ج -  نظارت و پيگيري نسبت به عملكرد مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان به ويژه بررسي و تحقيق در خصوص تخلفات آنان و همچنين بررسي وضعيت و عملكرد مشاوران حقوقي، وكلا پايه 2 كه حائز شرايط ارتقاء به درجه بالاتري مي‌باشند.

د- شناسايي افراد كم بضاعت و نيازمند به خدمات قضايي و ارجاع امر به مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه.

هـ- بررسي مدارك و احراز شرايط متقاضيان پروانه وكالت و مشاوره حقوقي و كارشناسي كه عضو رسمي هيأت علمي دانشگاه مي‌باشند و يا متقاضيان واجد سوابق قضايي.

و- نظارت و ارزيابي نحوه كارآموزي عملي و آموزش علمي كارآموزان.

ز- انجام مقدمات اعطاي پروانه كارآموزي و پروانه مشاوره حقوقي و وكالت پايه 2،1 و كارشناسي.

ح – برگزاري مراسم تحليف، اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دريافت‌كنندگان پروانه مشاوره حقوقي، وكالت و كارشناسي.

تبصره – مركز مكلف است گزارشات مربوط به هر بند را به تفصيل جهت اتخاذ تصميم و اعلام نظر، به هيأت اجرايي موضوع ماده (2) اعلام نمايد.

ب – شرايط متقاضيان

ماده5- متقاضيان اخذ مجوز تأسيس مؤسسه مشاوره حقوقي يا كارشناسي بايد داراي شرايط ذيل باشند.

الف: تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران

ب – داشتن حداقل 24 سال تمام شمسي براي مشاوران حقوقي و كارشناسان رسمي در زمان صدور پروانه مشاوره حقوقي، وكالت، كارشناسي و حداكثر 65 سال تمام شمسي براي مشاوران حقوقي و وكلا.

ج- داشتن حداقل دانشنامه معتبر كارشناسي از دانشكده‌هاي معتبر داخلي يا خارجي (در حالت اخير، به شرط ارزشيابي رسمي) در رشته حقوق براي متقاضيان مشاوره حقوقي و وكالت و در رشته مورد تقاضا براي متقاضيان كارشناسي.

د-  انجام خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم براي آقايان.

هـ- عدم سوء پيشينه مؤثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي.

و  - عدم اعتياد به مواد مخدر و سكرآور به تأييد سازمان پزشكي قانوني و عدم تجاهر به فسق.

ز  - عدم اشتغال اعم از رسمي، قراردادي، پيماني در وزارتخانه‌ها، سازمانها، ادارات و شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلابي، شهرداريها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و عدم اشتغال به سردفتري يا دفترياري در زمان صدور مجوز و پس از آن مادامي كه شخص به مشاوره حقوقي و وكالت موضوع اين آيين‌نامه اشتغال دارد. (براي متقاضيان وكالت و مشاوره حقوقي).

ح : نداشتن سوء شهرت.

ط : داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسي.

ي : عدم محكوميت به انفصال دايم از خدمات قضايي يا خدمات دولتي يا وكالت دادگستري و يا سلب صلاحيت براي متقاضيان شغل مشاوره حقوقي و عدم محكوميت به انفصال دايم از شغل كارشناسي براي متقاضيان كارشناسي.

تبصره – مشاغل آموزشي يا پژوهشي در دانشگاه‌ها از مقررات بند «ز» مستثني مي‌باشد.

ج- مدارك و نحوه درخواست:

ماده 6- در هر سال صورت نقاطي كه احتياج به مشاور حقوقي و وكيل و كارشناس دارد با تعيين تعداد مورد نياز براي هر محل از طريق انتشار ويژه‌نامه پذيرش داوطلبان به اطلاع متقاضيان رسانده مي‌شود. متقاضيان بايد ظرف مدت مقرر در آگهي‌ها درخواست خود و مدارك مربوطه را تكميل و با درج مراتب ذيل از طريق پست‌سفارشي به نشاني مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان ارسال نمايند.

الف- مشخصات كامل طبق شناسنامه و ميزان تحصيلات متقاضي.

ب  - محل اقامت و نشاني پستي.

ج – سوابق شغلي قبل از درخواست در صورت اشتغال قبلي.

د  - تعيين محل خدمت مورد درخواست براي تأسيس مؤسسه مشاوره حقوقي، وكالت و يا كارشناسي.

ماده 7- درخواست متقاضيان بايد داراي پيوست‌هاي ذيل باشد:

الف- يك برگ تصوير مصدق از كليه صفحات شناسنامه.

ب – 6 قطعه عكس 4×3

ج – گواهي مدارك تحصيلي

د- گواهي وثاقت به امضاي افراد مورد وثوق كه فرد مورد نظر را براي مشاوره حقوقي، وكالت و يا كارشناسي مناسب معرفي كند.

هـ- گواهي سوابق اشتغال به همراه مستندات مربوطه در صورت داشتن سابقه اشتغال.

د – نحوه رسيدگي، انتخاب و آموزش.

ماده 8- درخواست متقاضيان به ترتيب وصول در «مركز» ثبت و براي هر متقاضي پرونده جداگانه‌اي تشكيل مي‌شود، مركز مذكور، سوابق متقاضي را از مراجع اطلاعاتي و قضايي محل اقامت و اشتغال يا محل تحصيل فعلي و گذشته و از مؤسسه آموزش عالي مربوطه استعلام و درباره صلاحيت وي به نحو مقتضي تحقيق و نتيجه را در پرونده منعكس و به هيأت موضوع ماده (2) اين آيين‌نامه يا افرادي كه هيأت تعيين مي‌كند تسليم مي‌نمايد.

ماده 9- مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان مي‌تواند انجام اقداماتي در رابطه با بررسي صلاحيت متقاضيان را از هسته‌هاي گزينش قوه قضاييه در استانها درخواست نمايد. هسته گزينش مربوطه مكلف است اقدامات لازم را انجام و نتيجه بررسي را ظرف مهلت مقرر به مركز اعلام نمايد.

ماده10- از كليه داوطلبان واجد شرايط به ترتيب مقرر در مواد آتي امتحان كتبي به عمل خواهد آمد. زمان و مكان برگزاري امتحان از طريق روزنامه‌هاي كثير‌الانتشار اعلام مي‌گردد.

تبصره1- اعضاي هيأت علمي رسمي دانشكده‌هاي حقوق و ساير رشته‌هاي كارشناسي در رشته مرتبط با تحصيلات ايشان به شرط داشتن حداقل سه سال سابقه تدريس در دروس حقوقي يا دروس تخصصي مرتبط با رشته كارشناسي از شركت در آزمون معاف هستند و فقط از كساني كه داراي مدرك تحصيلي فوق ليسانس بوده به نحوي كه توسط هيأت موضوع ماده (2) اين آيين‌نامه مشخص مي‌شود مصاحبه علمي لازم به عمل خواهد آمد.

تبصره 2- «داوطلباني كه داراي حداقل دانشنامه ليسانس در يكي از رشته‌هاي حقوق، فقه و مباني حقوق اسلامي و سه سال سابقه قضايي بوده و حايز شرايط ديگر مندرج در ماده 5 باشند از شركت در آزمون و كارآموزي معاف بوده و به آنان پروانه پايه 2 مشاوره حقوقي و وكالت اعطا مي‌شود.» همچنين در صورتي كه داوطلبان فوق داراي 5 سال سابقه كار قضايي و شرايط مندرج در ماده 5 باشند نيز از شركت در آزمون و كارآموزي معاف بوده و پروانه پايه 1 مشاوره حقوقي و وكالت اعطا مي‌شود ولي به مدت 2 سال از انجام امور وكالت و مشاوره حقوقي در آخرين حوزه قضايي محل خدمت قضايي ممنوع مي‌باشند.

تبصره3- كارمندان دستگاه قضايي كه در محاكم مشغول به خدمت بوده‌اند با دارابودن سابقه خدمتي حداقل 15 سال و در صورتي‌ كه حايز شرايط مندرج در اين آيين‌نامه باشند و به شرط ارايه حسن سابقه كار از محل خدمت خود از شركت در آزمون و كارآموزي معاف خواهند بود و به آنان پروانه مشاوره حقوقي و وكالت پايه (2) اعطا مي‌شود. ولي براي مدت 3 سال از انجام امر وكالت و مشاوره حقوقي در آخرين حوزه قضايي محل خدمت اداري خود ممنوع مي‌باشند.

تبصره 4- كارمندان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با دارابودن سابقه خدمتي 20 سال و در صورتي‌ كه حايز شرايط مندرج در اين آيين‌نامه باشند و به شرط داشتن دانشنامه ليسانس و بالاتر در صورت تأييد صلاحيت علمي، اخلاقي و تجربه آنها توسط سازمان مذكور جهت پذيرش در رشته‌هاي امور ثبتي، نقشه‌برداري ثبتي و ارزيابي املاك از شركت در آزمون و كارآموزي معاف خواهند بود و به آنان پروانه كارشناسي اعطا مي‌شود.

تبصره 5- «30% از پذيرفته‌شدگان مشاوره حقوقي و وكالت و كارشناسي هر حوزه قضايي به ايثارگران (شامل رزمندگاني كه 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و يا به مدت سه ماه در اسارت دشمن بوده و جانبازان (25%) و بالا و بستگان درجه اول شهدا، مفقودين و جانبازان (50% به بالا) از ايثارگراني كه بيشترين نمره را آورده‌اند) اختصاص مي‌يابد استفاده از اين سهميه مانع از پذيرش ايثارگراني كه نمره قبولي سهميه آزاد را آورده‌اند نمي‌باشد».

ماده 11- مواد امتحاني براي داوطلبان مشاوران حقوق عبارتند از:

متون فقه در حد تحرير‌الوسيله، آيين دادرسي كيفري و مدني، حقوق مدني و امور حسبي، حقوق تجارت، حقوق جزاي عمومي، اختصاصي و حقوق ثبت.

ماده 12- مواد امتحاني براي داوطلبان كارشناسي رسمي عبارتند از:

الف – دروس تخصصي و فقهي مربوط به رشته مورد تقاضا.

ب  - قوانين و مقررات مربوط به كارشناسي.

ماده 13- از پذيرفته‌شدگان  در امتحان كتبي توسط هيأت يا اشخاصي كه هيأت تعيين مي‌كند مصاحبه شفاهي به عمل مي‌آيد.

تبصره- افرادي كه اسامي آنها به عنوان ذخيره اعلام مي‌گردد بايد در آزمون مجددي كه از طرف هيأت اعلام مي‌شود شركت نمايند و پس از موفقيت در آزمون مجدد از آنها مصاحبه شفاهي به عمل مي‌آيد.

ماده 14- چگونگي و نحوه انجام امتحان و امور مربوط به آن از جمله انجام مصاحبه پس از قبولي در آزمون كتبي را هيأت موضوع ماده (2) اين آيين‌نامه مشخص مي‌كند.

ماده 15- مركز اسامي داوطلباني را كه صلاحيت آنان توسط هيأت محرز تشخيص داده شده است جهت دستور صدور پروانه به اطلاع معاونت قضايي رييس قوه قضاييه خواهد رسانيد. تا با توجه به اختيار مفوضه نسبت به صدور پروانه و امضاء آن اقدام نمايند.

ماده 16- اعتبار پروانه مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان رسمي موضوع اين آيين‌نامه پس از صدور به مدت 2 سال خواهد بود كه پس از آن براي مدت‌هاي مشابه قابل تمديد مي‌باشد مشاورين حقوقي و وكلا موظفند براي تمديد پروانه، مفاصا حساب مالياتي خود را ارايه نمايند و تمبر قانوني تجديد پروانه را نيز ابطال نمايند. در صورت عدم تمديد پروانه، وكالت اين افراد در هيچ يك از مراجع ذي‌صلاح قانوني پذيرفته نخواهد شد. همچنين ارجاع امر كارشناسي از سوي مراجع ذي‌صلاح به كارشناسي كه پروانه وي تمديد نشده است ممنوع مي‌باشد.

ماده 17- متقاضيان مشاوره حقوقي پس از احراز صلاحيت و پس از پذيرش آنان به مدت 6 ماه دوره كارآموزي علمي و عملي را زيرنظر مركز طي مي‌كنند. مركز مي‌تواند انجام اقداماتي را در رابطه با كارآموزي پذيرفته‌شدگان از معاونت آموزش و تحقيقات و همچنين ادارات آموزش در استانها درخواست نمايد و دادگستريهاي استانها موظفند همكاري لازم را بنمايند.

تبصره 1- هر كارآموز داراي كارنامه مخصوصي خواهد بود در اين كارنامه حسن اخلاق كارآموز و عملكرد دوره كارآموزي وي ثبت و ارزيابي خواهد شد و دوره كارآموزي كارآموزاني كه قادر به كسب نصاب قبولي از كارآموزي علمي و عملي نباشند براي يك نوبت، تجديد خواهد شد.

تبصره 2- پذيرفته‌شدگاني كه حداقل 6 ماه سابقه كار قضايي متوالي به تأييد مراجع مربوط داشته باشند و نيز اعضاء رسمي هيأتهاي علمي دانشكده‌هاي حقوق داخل كشور كه داراي مدرك تحصيلي دكتري در يكي از رشته‌هاي حقوقي باشند و حداقل پنج سال از آغاز استخدام رسمي آنها گذشته باشد، از انجام كارآموزي معاف خواهند بود و به آنان پروانه پايه يك اعطا مي‌شود.

تبصره 3- معاونان و مديران كل حقوقي و امور مجلس و كارشناسان حقوقي وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها و مؤسساتي كه از بودجه دولتي استفاده مي‌نمايند و به مدت 5 سال سابقه خدمت در پست مربوطه را داشته باشند ( به شرط ارايه تأييديه حسن خدمت از سوي اداره مربوطه از دوره كارآموزي معاف مي‌باشند و به آنها پروانه پايه 2 مشاوره حقوقي و وكالت داده مي‌شود.)

ماده 18- مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه مي‌تواند انجام اقداماتي را كه در رابطه با پيشبرد اهداف مركز ضروري و لازم است از تمامي واحدهاي قضايي، ستادي و سازمانهاي وابسته به قوه قضاييه در سراسر كشور درخواست نمايد، مراجع مربوطه مكلف هستند اقدامات لازم را در رابطه با درخواست به عمل آمده انجام دهند.

ماده 19- پذيرفته‌شدگان كارشناسي رسمي بايد به مدت 6 ماه نزد يكي از كارشناسان رسمي در رشته مربوط كه حداقل 5 سال سابقه كارشناسي داشته باشد يا به هر نحوي كه هيأت موضوع ماده 2 مصلحت بداند كارآموزي نمايد. در رشته‌هاي جديد كارشناسي، شخص پذيرفته شده از كارآموزي معاف خواهد بود، مگر آن كه هيأت مذكور در ماده 2 ترتيب ديگري را مقرر نمايد.

ماده 20- پذيرفته شده هنگام اخذ پروانه با حضور رياست محترم هيأت يا نماينده ايشان به ترتيب ذيل سوگند ياد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضا مي‌نمايد.

متن سوگندنامه مشاور به شرح ذيل مي‌باشد:

بسم‌الله الرحمن الرحيم
در اين موقع كه مي‌خواهم به شغل (مشاوره حقوقي و وكالت) نايل شوم به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي‌كنم كه هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و برخلاف شرافت شغلي‌ام اقدام و اظهاري ننمايم و احترام اشخاص، مقامات قضايي، اداري، همكاران و اصحاب دعوي را رعايت نموده و از اعمال نظر شخصي، كينه‌توزي، انتقام‌جويي احتراز و در امور و كارهايي كه انجام مي‌دهم راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثيقه اين سوگند است كه ياد كرده و ذيل سوگندنامه را امضا مي‌نمايم.

بسم‌الله الرحمن الرحيم
به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم در امور كارشناسي كه به من ارجاع مي‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته به راستي عقيده خود را اظهار نمايم و نظريات شخصي را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع كارشناسي به طور كامل اظهار نمايم و هيچ چيز را مكتوم ندارم و برخلاف واقع چيزي نگويم و ننويسم و ذيل سوگندنامه را امضا مي‌نمايم.

ماده 21- پذيرفته‌شدگان مشاوره حقوقي منفرداً يا مشتركاً اقدام به تشكيل مؤسسه مي‌نمايند. دارندگان پروانه مكلفند حداكثر ظرف مدت 6 ماه از تاريخ صدور مجوز طبق مقررات مربوط به ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجاري نسبت به ثبت مؤسسه اقدام نمايند، در غير اين صورت مجوز صادره باطل و بي‌اعتبار خواهد بود مگر آنكه هيأت مذكور در ماده (2) اين مدت را حداكثر براي يك بار به مدت 6 ماه ديگر تمديد نمايد. در صورتي كه مؤسسه توسط چندنفر تأسيس شود لازم است يكي از مشاورين به عنوان مدير مؤسسه حقوقي معرفي تا مسؤوليت امور مؤسسه به عهده او باشد.

تبصره 1- ثبت موسسه در اداره ثبت اسناد و املاك شهرستاني انجام مي‌شود كه پروانه تأسيس موسسه براي آن محل صادر شده است.

تبصره 2- ثبت مؤسسات حقوقي موكول به ارايه پروانه تأسيس از قوه ضاييه براي مدتي كه در پروانه تعيين شده است خواهد بود، تمديد ثبت تابع تمديد پروانه مي‌باشد.

تبصره3- مؤسسه مشاوره حقوقي تابع ضوابط و مقررات مربوط به مؤسسات غيرتجاري خواهد بود.

ماده22- مؤسسه مشاوره حقوقي بايد در محلي كه در پروانه صادره درج شده است داير شود و نمي‌توان عملاً فعاليت آن را در محل ديگري متمركز نمود؛ در غير اين صورت پروانه صادره ابطال مي‌گردد مگر اينكه در خصوص تغيير محل قبلاً موافقت هيأت مذكور در ماده 2 كسب شده باشد.

تبصره – مفاد اين ماده مانع از حضور شخص مشاور حقوقي در محاكم يا ساير مراجع شهرهاي ديگر به عنوان وكيل نمي‌باشد.

ماده 23- دارندگان پروانه فقط مجاز به تشكيل يك مؤسسه مي‌باشند؛ ايجاد شعب، مؤسسات فرعي ممنوع، مستوجب تعقيب و تعطيلي دايمي يا موقت مؤسسه و تمام شعب آن خواهد بود.

ماده 24- وظايف و تكاليف و مسؤوليت‌هاي مشاورين حقوقي و كارشناسان موضوع اين آيين‌نامه همان است كه در قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط به وكلاي دادگستري و كارشناسان رسمي مقرر است.

ماده25- مشاوران حقوقي موضوع اين آيين‌نامه پس از اخذ پروانه به مدت 2 سال مشاور حقوقي و وكيل پايه 2 محسوب مي‌شوند و تنها حق شركت در محاكم كيفري كه به جرايم «تعزيري مستوجب حبس كمتر از 10 سال و شلاق و جزاي نقدي و اقدامات تأميني و بازدارنده» رسيدگي مي‌كنند و نيز در محاكم حقوقي كه به دعاوي با خواسته كمتر از پانصد ميليون ريال يا خواسته غير مالي مگر در دعاوي مربوط به اختلاف در اصل نكاح اصل طلاق، اثبات و نفي نسب رسيدگي مي‌كنند را دارند.

پس از انقضاي اين مدت و احراز صلاحيت توسط هيأت پروانه مشاور به پايه (1) ارتقاء مي‌يابد. دارندگان پروانه پايه 1 حق شركت در كليه محاكم اعم از حقوقي، كيفري و غيره را دارند.

تبصره1- اعمال مفاد اين ماده مانع از حق ارايه مشاوره حقوقي از سوي مشاور در كليه پرونده‌ها نمي‌باشد.

تبصره 2- پذيرفته‌شدگان مشاوره حقوقي، وكالت كارشناسي بايد قبل از اخذ پروانه متعهد شوند كه حسب ارجاع هيأت و مركز، خدمات حقوقي و كارشناسي لازم را براي متهمان، شاكيان و اصحاب دعوايي كه امكانات مالي لازم را براي استخدام وكيل و كارشناس ندارند به صورت مجاني يا با نرخهاي كمتر و شرايط سهل انجام دهند.

تبصره 3- آن دسته از مشاوران حقوقي كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد به بالا مي‌باشند مي‌توانند درخواست صدور پروانه تخصصي در رشته‌اي كه در آن رشته مدرك تحصيلي خود را اخذ كرده‌اند بنمايند؛ در چنين صورتي حق‌الوكاله و حق‌المشاوره آنها در پرونده‌هاي مرتبط با رشته تخصصي آنان 25% بيش از مبالغ مذكور در ماده 26 خواهد بود.

ماده 26- حق‌الوكاله مشاورين پايه 2 حداكثر تا 40% تعرفه وكلاي پايه يك دادگستري و حق‌الوكاله مشاورين پايه 1 حداكثر تا 60% آن تعرفه و حق‌الزحمه كارشناسان رسمي موضوع اين آيين‌نامه تا 60% تعرفه كارشناسان رسمي حسب مورد خواهد بود. ميزان حق‌المشاوره توسط هيأت موضوع ماده 2 همه ساله تعيين خواهد شد.

ماده 27- موارد تخلف و مجازات‌هاي مشاورين حقوقي و كارشناسان موضوع اين آيين‌نامه حسب مورد همان است كه در مورد وكلا و كارشناسان رسمي دادگستري در ساير قوانين و مقررات مقرر گرديده است. تنبيهات انتظامي اين افراد عبارت است از توبيخ كتبي بدون درج در پرونده، توبيخ كتبي با درج در پرونده، نتزل درجه، عدم تمديد پروانه مشاوره حقوقي يا كارشناسي به طور موقت به مدت 3 ماه تا 3 سال و لغو يا عدم تمديد پروانه مشاوره حقوقي يا كارشناسي به طور دايم.

تبصره- مرجع اعمال اين تنبيهات پس از بررسي و كارشناسي و اظهار نظر مركز هيأت موضوع ماده (2) آيين‌نامه خواهد بود.

قانون 12184 : قانون تشكيل دو وزارتخانه « تعاون، كار و امور اجتماعي » و « صنعت، معدن و تجارت»

قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت ماده واحده ـ به موجب اين قانون از ادغام سه وزارتخانه تعاون، كار و امور اجتماعي و رفاه و تأمين اجتماعي و دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني به ترتيب دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت تشكيل مي‌شود و كليه وظايف و اختياراتي كه طبق قوانين برعهده وزارتخانه‌ها و وزيران يادشده بوده است به دو وزارتخانه جديد و وزيران آنها منتقل مي‌گردد. تبصره1ـ كليه امكانات، تعهدات، اعتبارات، نيروي انساني و اموال منقول و غيرمنقول در وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و امور اجتماعي و رفاه و تأمين اجتماعي به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و نيز در وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل مي‌گردد. تبصره2ـ تنقيح قوانين مربوط به وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي يادشده، ب

نمونه سئوالات ادوار گذشته آزمونهاي مشاوره حقوقي و كارشناسي قوه قضائيه (جديد)

دستورالعمل کارآموزی

1. شركت در دوره توجيهي: آشنايي با قوانين و مقررات كارشناسان رسمي (بمدت 15 ساعت) مشتمل بر سرفصلهاي ذيل است:

 

1_1). نقش كارشناسي درادله اثبات دعوي و قانون مدني

2_1). كارشناسي در قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379

3_1). كارشناسي و رجوع به خبره در قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1378

4_1). بررسي و تحليل قانون كارشناسان رسمي مصوب 1381

1_4_1). آشنايي با تخلفات و مجازاتهاي انتظامي كارشناسان رسمي

2_4_1). وظايف كارشناسان رسمي در برابر متقاضيان كارشناسي و قضات

3_4_1). تدوين نظريه كارشناسي و نحوه نگارش آن

4_4_1). آشنايي با تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي مصوب 1384

 

2.     كارآموزي در نزد كارشناس سرپرست (بمدت 3 ماه): كارآموزي در نزد يكي از كارشناس رسمي هم رشته داراي سنوات 10 سال و بالاتر و در صورت عدم وجود كارشناس با سنوات مذكور بدون لحاظ شرط سنوات در همان حوزه قضايي يا حوزه قضايي همجوار

1_2). وظايف كارشناس سرپرست آن است كه:

1_1_2). پذيرش كارآموز و توضيح سوابق امر كارشناسي و نحوه تنظيم گزارش، معرفي منابع براي مطالعه كارشناسي رشته مربوطه

2_1_2). دعوت از كارآموز در كارشناسي هاي ارجاعي از محاكم براي همراهي با كارشناس سرپرست (حداقل 10 پرونده و حداكثر 30 پرونده)

3_1_2). گزارش حضور، تأييد يا عدم تأييد صلاحيت علمي و فني كارشناس

نكته: كارشناس سرپرست بايد در خصوص نحوه كارآموزي گزارش منطبق با واقع ارائه نمايد و الا چنانچه صلاحيت فني كارآموز مخدوش باشد موجب تخلف انتظامي براي كارشناس سرپرست قابل تعقيب خواهد بود.

2-2). وظايف كارآموز كارشناسي:

1_2_2). تدوين گزارش پرونده هاي ارجاعي به كارشناس سرپرست، خلاصه گزارش كارشناسي تقديم شده به دادگاه يا مراجع دولتي و نظريه كارآموز

2_2_2). حضور و همراهي با كارشناس سرپرست

3_2_2). ارائه گزارشات به كارشناس سرپرست و اخذ تأييديه صلاحيت علمي و فني

نكته: تعداد گزارشات، وابسته به نوع رشته از حداقل به حداكثر متغير است بعنوان مثال براي رشته هاي شناسايي خط و اثرانگشت يا تصادفات، تعداد گزارشات حداكثر و در رشته هاي جديد مثل هوافضا حداقل خواهد بود.

1-2-2). تدوين گزارش پرونده هاي ارجاعي به كارشناس سرپرست،خلاصه گزارش كارشناسي تقديم شده به دادگاه يا مراجع

 

3. كارآموزي در نزد محاكم دادگستري (بين 1 تا 2 ماه)

1_3). مطالعه پرونده هاي محاكماتي كه در آن نظريه كارشناسي در رشته مرتبط اخذ گرديده و تدوين خلاصه گزارش پرونده (حداقل 20 پرونده و حداكثر 60 پرونده)

2_3). آشنايي با نحوه اخطار و ابلاغ و اخذ نظريات كارشناسي از كارشناسان در محاكم دادگستري و تهيه گزارش آن (3 گزارش)

3_3). آشنايي با نحوه اعلام تخلفات كارشناسان توسط محاكم به كانون كارشناسان يا مركز و تهيه گزارش آن (2 گزارش)

4_3). آشنايي با نحوه حضور كارشناسان در محكمه و ارائه گزارش كتبي و شفاهي به دادگاه (2 گزارش)

5_3). نحوه ارجاع به هيأتهاي كارشناسي (3 نفره يا 5 نفره) و نحوه تدوين گزارشات آن (حداقل 5 گزارش)

6_3). ساير موارد به تشخيص رياست دادگاه

نكته: معرفي كارشناسان به محاكم دادگستري به تناسب رشته‌هاي مربوطه انجام مي پذيرد.

 

4. كارآموزي در نزد دواير دولتي و ارگانهاي ذيربط (1 تا 2 ماه)

 

گروه 1_ مهندس آب (آب _ فلزات _ معادن)

سازمـانهاي مرتبط: وزارت نيرو، اداره كل صنـايع، معاونت پژوهشـي دانشگاهها،
مؤسسه استاندارد

 

گروه 2_ اموال منقول و نفقه: شامل رشته هاي (اشياء نفيسه، عتيقه، احجار كريمه، تعيين نفقه، ساعت و جواهرات،  فرش و لوازم خانگي و اداري)

سازمانهاي مرتبط: سازمان ميراث فرهنگي، سازمان صنايع دستي، شركت سهامي فرش ايران، مراكز تحقيقاتي و مطالعاتي، دانشگاهها

 

گروه 3_ امور پزشكي و غذايي: شامل رشته هاي (پزشكي، پيراپزشكي، داروسازي و سم سازي، مواد غذايي و مسمويتهاي ناشي از آن)

سازمانهاي مرتبط: پزشكي قانوني، آزمايشگاه تشخيص هويت، دادسراي جرائم پزشكي، موسسه استاندارد، دانشگاه علوم پزشكي، سازمان نظارت بر مواد غذايي (وزارت بهداشت)

گروه 4_ رشته حسابداري و حسابرسي

سازمانهاي مرتبط: سازمان حسابرسي، محاكم حقوقي، واحد حسابداري كليه مراكز و ادارات دولتي

 

گروه 5_ امور وسايط نقليه (وسايط نقليه هوائي، دريايي، موتوري زميني و ريلي)

سـازمانـهاي مرتبط: سازمان هواپيمــايي كشوري، سازمان كشتيـراني و شركت
مسافربري رجاء

 

گروه 6_ راه و ساختمان و نقشه برداري: شامل رشته‌هاي (راه و ساختمان و
نقشه برداري _ معماري و شهرسازي _ معماري داخلي و تزئينات _ مهندسي ترافيك _ محيط زيست _ ابنيه و آثار باستاني _ امور ثبتي _ برنامه ريزي شهري)

سازمانهاي مرتبط: محاكم حقوقي و سازمان محيط زيست، سازمان ميراث فرهنگي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، شهرداري ها، سازمان نظام مهندسي، شوراي عالي ترافيك، مراكز تحقيقاتي دانشگاهي

گروه 7_ صنعت و فن : شامل رشته هاي (الكتروشيمي و پتروشيمي فرآورده هاي شيميايي، امور انرژي هسته اي، صنايع نفت، برق (الكترونيك و مخابرات)، برق (ماشين و كـارخانجـات صنعتي، تأسيسـات ساختمـاني، كامپيـوتـر (رايانه)، صنـايع گـاز و گازرسـاني، مهندسي پزشكي (لوازم و تجهيزات پزشكي)، مهندسي هوافضا، نساجي و رنگرزي

سازمانهاي مرتبط: آزمايشگاه نيروي انتظامي، اداره كل تشخيص هويت، وزارت نيرو، سازمان انرژي اتمي، شركتهاي پالايش و استخراج، وزارت نفت، سازمان فني و حرفه اي وزارت كار، تأسيسات كارخانه هاي دولتي، شوراي عالي انفورماتيك، اداره انفورماتيك قوه قضائيه، اداره گاز وزارت نفت، نظام مهندسي (بخش بازرسي، لوله كشي هاي غيرمجاز)، معاونت آموزش وزارت بهداشت و درمان، وزارت دفاع، وزارت صنايع، مراكز پژوهشي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي دولتي

 

گروه 8_ فني و هنري: شامل رشته هاي (امور ورزشي، شعر و سرود، تئاتر و سينما و هنرهاي نمايشي، موسيقي، تشخيص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت، چاپ و چاپخانه، تمبر، چيني و سراميك، كاشي، سفالگري، طراحي عمومي و گرافيك، فيلم و عكاسي، تأليفات، صنايع دستي

سازمانهاي مرتبط: سازمان تربيت بدني، وزارت ارشاد، اداره تشخيص هويت، هيأت نظارت بر مطبوعات، شركت تعاوني ناشران، اداره پست، وزارت صنايع، سازمان صنايع دستي، دانشگاه هنر دانشگاههاي دولتي

 

گروه 9_ كشاورزي: شامل رشته هاي (كشاورزي و منابع طبيعي، دامپروري و دامپزشكي، آبزيان و شيلات، سم و سم شناسي، گياه پزشكي، صنايع چوب، محصولات دامي (پوست و چرم، سالامبور و روده) و محيط زيست طبيعي

سازمانهاي مرتبط: وزارت جهاد كشاورزي، پزشكي قانوني، تشخيص هويت، دانشكده داروسازي دولتي، دانشگاه مازندران، اتحاديه توليدكنندگان پوست سالامبور و روده، سازمان حفاظت محيط زيست

 

گروه 10_ مديريت و خدمات عمومي و اداري: شامل رشته هاي (آمار، امور اداري و استخدامي، امور آموزشي، امور گمركي، بيمه، امور كتاب و كتابداري، ثبت شركتها و علائم تجاري و اختراعات، جهانگردي و ايرانگردي، فناوري اطلاعات (IT- ICT)، امور خبري و روزنامه نگاري، امور كار و كارگري، مديريت بازرگاني)

سازمانهاي مرتبط: سازمان مديريت و برنامه ريزي، مركز آمار ايران، سازمان هاي دولتي و خصوصي معتبر، اداره ثبت اسناد و املاك، كتابخانه ملي، كتابخانه هاي عمومي وزارت ارشاد، سازمان ايرانگردي و جهانگردي، وزارت فناوري اطلاعات، خبرگزاري جمهوري اسلامي، صداوسيما، مطبوعات وزارت كار (هيأت حل اختلاف)، سازمان تأمين اجتماعي، ديوان عدالت اداري، وزارت بازرگاني، كليه مراكز تخصصي مرتبط مثل گمرك و بازرگاني، بورس، مراكز

 

نكته 1: سازمانهاي مرتبط به تناسب رشته‌هاي كارشناسي مرتب و تنظيم گرديده است.

 

نكته 2: هر كارآموز كارشناسي بايد دوره توجيهي و كارآموزي در محاكم و يا كارآموزي در مراكز دولتي را مجموعاً در 6 ماه پيوسته و يا يكسال به تناوب به اتمام برساند. گذراندن دوره توجيهي براي همه كارشناسان اجباري است ولي براي كارآموزي در محاكم يا مراكز دولتي و كارشناس سرپرست با انتخاب كارآموز و معرفي و صلاحديد دادگستري حوزه قضايي مربوطه تا سقف 6 ماه خواهد بود.

 

5. كارآموزي نزد كارشناس سرپرست: كارشناس حق دريافت هيچگونه هزينه اي از كارشناس تحت نظارت ندارد.

نكته: براي كارآموزي عملي و علمي در نزد محاكم دادگستري و دواير دولتي و دانشگاهها حق الزحمه متناسب با اخذ گزارش و تأييد مسئولين مربوطه و تأييد رياست دادگستري يا معاونت آموزش دادگستري شهرستان يا استان به ازاي هر كارآموز تا سقف مبلغ 500.000 ريال قابل پرداخت خواهد بود.

نظرسنجی

نحوه آشنایی با وب سایت؟

جستجو

آمار بازدیدکنندگان

3
183
298414