1
2
3

آبان 1391

تعهد توام با رهن – فرصت مطالعاتي

بسم الله الرحمن الرحيم

تعهد توام با رهن – فرصت مطالعاتي

اينجانب :                              فرزند آقاي                  و نام مادر خانم                               داراي شناسنامه شماره               صادره از                متولد                  ساكن :

كه براي انجام تحقيقات علمي در رشته                 با استفاده از فرصت مطالعاتي عازم          مي باشم . ضمن العقد و عقد خارج لازم متعهد مي شوم كليه دستورات و نظامات دولتي را رعايت نمايم و هيچ گونه اقدامي كه خلاف شئون دولت جمهوري اسلامي ايران و مقررات جاري كشور باشد به عمل نياورم و بدون اجازه كتبي و قبلي دانشگاه                     متبوعه وزارت فرهنگ و آموزش عالي ، دانشگاه محل تحقيق خود را تغيير ندهم و به طور مرتب گزارش تحقيقات انجام شده خود را به نحوي كه در آيين نامه فرصت مطالعاتي عنوان شده به               و دفتر امور پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي ارسال دارم و به محض اتمام دوره حقيقت و يا هر موقع كه               و يا وزارت فرهنگ و آموزش عالي مراجعت اينجانب را به ايران دستور دهد ، فوراً به كشور مراجعت نموده و سه برابر زمان استفاده از فرصت مطالعاتي در                    مربوطه خدمت نمايم .

چنانچه از انجام خدمت مورد تعهد استنكاف كنم و يا پس از شروع به كار به هر علتي از موسسه محل خدمت اخراج شوم و يا ترك تابعيت نموده و به ايران مراجعت ننمايم و به طور كلي بر خلاف تعهداتي كه فوقاً اشاره شد ، عمل نمايم                متبوعه و وزارت فرهنگ و آموزش عالي در كليه موارد مذكور در اين سند و يا هر موقع ، مقتضي بداند حق ابطال گذر نامه مرا خواهد داشت و ضمناً مجاز است كه كليه هزينه ها و خسارات وارده را به ميزاني كه                 و زارت فرهنگ و آموزش عالي تشخيص دهد ، بپردازم .

تشخيص                  و يا وزارت فرهنگ و آموزش عالي راجع به وقوع تخلف و كيفيت و كميت و ميزان هزينه ها و خسارات ، قطعي و غير قابل اعتراض و موجب صدور اجراييه از طريق دفتر خانه خواهد بود و چنانچه نشاني خود را تغيير دهم مراتب را فوراًبه اين دفتر خانه و هم چنين به وزارت فرهنگ و آموزش عالي اطلاع دهم والا كليه امور ابلاغات و اخطاريه ها به محل تعيين شده در بالا قطعي است و نيز حاضر گرديده :

فرزند آقاي                         و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه

صادره از                            متولد

ساكن :

و بعد الحضور تمامت

را با كليه متعلقات و منضمات مربوطه در قبال مبلغ                   ريال نزد                     به رهن و وثيقه قرار داده و متعهد گرديده چنانچه منظور اصلي                 نسبت به مفاد اين سند عملي نگردد           حق دارد بدون هيچ گونه تشريفات و با اعلام به اين دفترخانه در مورد تخلف از طريق صدور اجراييه معادل مبلغ مذكور به عنوان وجه التزام و بابت ديون و جبران خسارت دولت از متعهد و يا مورد رهن يا از هر دو به طور تضامني (اعم از متعهد و مورد رهن )وصول و دريافت نمايد و قبض كه شرط صحت رهن است از طرف مرتهن (                         ) به عمل آمد و مورد رهن پس از قبض مرتهن مجدداً به موجب اين سند به تصرف راهن داده شد كه از جهت خود استيفاء منافع نمايد و تمامي هزينه مورد رهن در مدت مرقوم به عهده راهن است و راهن حق ندارد قبل از فك رهن نسبت به مورد رهن به عنوان صلح حقوق و شرط وكالت و اقرار در مازاد و غيره معامله ناقله يا منتج به نقل انجام دهد و هر قبيل تغيير يا اضافه ساختماني در مورد رهن صورت گيرد موثر در وثيقه نبوده و مانع از عمل ماده 34 اصلاحي قانون ثبت به وسيله اجراي ثبت نخواهد بود و راهن بدون اجازه كتبي                 حق واگذاري منافع مورد رهن را به غير ندارد و فك رهن موكول به اعلام                مرقوم خواهد بود و ضمن العقد و عقد خارج لازم راهن به                     وكالت تفويض نمود در صورتيكه مبلغ بدهي بيشتر از مبلغ مذكور باشد             مختار است بقيه مطالبات خود را به تشخيص امور مالي خود كه غير قابل اعتراض خواهد بود از محل مورد وثيقه استيفاء نمايد .

تذكاريه :

خانم / آقاي                          فرزند آقاي                   داراي شماره شناسنامه                صادره از

به نمايندگي از طرف مرتهن طبق معرفي نامه شماره                     صادره از                  اين سند را به امضا مي نمايد .

ساير مستندات :

پاسخ استعلاميه شماره                         ثبت منطقه                    تهران .

تاريخ

محل امضاء

تعهد توام با رهن – دانشجويان ارز بگير

بسم الله الرحمن الرحيم

تعهد توام با رهن – دانشجويان ارز بگير

چون خانم / آقاي                    فرزند آقاي                     و نام مادر خانم              داراي شناسنامه
شماره                     صادره از                طبق مدارك موجود در پرونده ارزي شماره                 تحصيلات خود را در رشته                مقطع                  در كشور                   براي مدت                  كه از تاريخ          مشغول به تحصيل شده است / مي شود و طبق آيين نامه هاي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي از مزاياي تحصيل در خارج از كشور استفاده نمايد و به موجب اين سند موظف است كليه دستورات و مقررات و نظامات دولتي و مفاد بخش نامه ضوابط استفاده از ارز تحصيل را كه از طريق گوناگون از جمله نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران و يا روزنامه هاي رسمي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و رسانه هاي جمعي داخلي به اطلاع عموم مي رسد كسب اطلاع و رعايت نمايد و هيچ گونه اقدامي كه خلاف شئونات دولت جمهوري اسلامي ايران و مقررات قانوني باشد ، به عمل نياورده و بدون اجازه كتبي و قبلي .وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، رشته تحصيلي و يا كشور محل تحصيل خود را تغيير ندهد و مرتباً مدارك اشتغال به تحصيل خود را پس از تصديق و تائيد نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران به اداره كل بورس ها و دانشجويان خارج حوزه معاونت دانشجويي ارسال دارد و دوره تحصيلي را براي آن را از تحصيلي استفاده مي نمايد در مدت مقرر برابر مقررات آن با موفقيت با پايان برساند و در صورت اشتغال به كار در خارج از كشور با توجه به ماده 12 قانون اعزام با اجازه سرپرستي اموري را پيشه سازد مه مغاير با شئون و وظايف اسلامي و مخل امور تحصيلاتش نباشد و حداكثر ظرف سه ماه پس از فراغت از تحصيل به كشور مراجعت و لااقل به اندازه همان مدتي كه در بالا قيد شده در خارج از كشور تحصيل نموده در داخل كشور جمهوري اسلامي ايران برابر مقررات خدمت نمايد و هم چنين به محض اتمام تحصيل در هر مقطع ، يا ترك تحصيل  و يا در موقعي كه وزارت مذكور مراجعت نامبرده را به ايران دستور دهد ، حداكثر ظرف مدت يك ماه به كشور بازگردد .

چنانچه از دانشگاه محل تحصيل به هر علتي كه مورد تائيد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي نباشد ، اخراج شود يا به دلايلي ترك تحصيل كند و يا از عهده امتحانات مربوطه برنيايد و يا ترك تابعيت ايران بنمايد و يا از انجام خدمت مورد تعهد استنكاف نمايد و يا پس از شروع به كار به هر علتي از موسسه محل خدمت اخراج شود و يا چنانچه معلوم گردد از دو يا چند محل متفاوت بورس يا كمك هزينه تحصيلي دريافت نموده است اداره كل بورس ها و دانشجويان خارج حوزه معاونت دانشجويي در همه موارد فوق يا هر موقعي كه مقتضي بداند حق ابطال گذر نامه و قطع ارز تحصيلي و اقدام به معاودت ويزا به ياران خواهد داشت .

به منظور حسن اجراي تعهدات ناشي از اين سند و برقراري ارز دانشجويي جهت نامبرده ،
اينجانب :                                فرزند آقاي :                          و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                       صادره از                   متولد                    ساكن :

كه شغلم                                مي باشد علاوه بر تعهداتي كه دانشجويي فوق دارد با رهن و وثيقه گزاردن :

در قبال مبلغ                  تعهد مي نمايم كه به محض اعلام وزارت مذكور بعد يا قبل از پايان مدت تحصيل ، مراجعت و معاودت نامبرده را به ايران سريعاً بدون هيچ گونه تعللي فراهم ساخته و هزينه هاي مربوطه را تاديه نمايد و به علاوه كليه ديون و قروضي كه ممكن است شخص مذكور به موسسه محل تحصيل يا ساير اشخاص در خارج كشور داشته باشد يا خسارتي به وزارت مرقوم وارد آورد پرداخت نمايم و در صورت تخلف از مفاد اين قرارداد وزارت آموزش پزشكي حق دارد بدون هيچگونه نشريفات و با اعلام به دفترخانه در مورد تخلف از طريق صدور اجراييه مطالبات خود به ميزان پنج برابر معادل ريالي ارز صرف شده براي نامبرده را وصول نمايد . ضمناً تمامي هزينه هاي مورد وثيقه به عنوان صلح حقوق و شرط وكالت و اقرار در مازاد و غيره هيچ گونه معامله ناقله يا منتج به نقل انجام دهم و هر قبيل اضافه ساختماني در مورد وثيقه صورت گيرد جزء وثيقه محسوب مي شود و مانع از عمل به ماده 34 قانون ثبت به وسيله اجراي ثبت نخواهد بود .

اينجانب ضمناً به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اختيار تفويض مي نمايم كه در صورتيكه مبلغ بدهي بيشتر از بهاي وثيقه باشد و يا استيفاي حقوق دولت از وثيقه به هر عنوان ميسر نشود وزارت مذكور مختار است بقيه و يا كليه مطالبات خود را به تشخيص اداره كل امور مالي وزارت مزبور كه به غير قابل اعتراض خواهد بود از ساير اموالم استيفاء نمايد و اين امر جزء تعهدات اينجانب است در هر حال تشخيص وزارت مذكور را نسبت وقوع تخلف از تعهد و كيفيت و كميت ارقام فوق و ميزان هزينه هاي مصروفه و خسارت وارده و تفسير مفاد اين سند قطعي و غير قابل اعتراض و موجب صدور اجراييه از طريق اين دفتر خانه مي دانم و چنانچه نشاني خود را كه در اين سند قيد شده است تغيير دهم بايد مراتب را فوراً به وزارت مذكور اطلاع دهم والا كليه احضاريه ها و ابلاغيات و اخطاريه ها به محل تعيين شده رسمي و قطعي است و اينجانب حق هرگونه اعتراض را از خود سلب نموده و تعهدم در قبال دولت تضامني است و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي تواند بدون مراجعه به مراجع قضايي عليه اجراييه صادر و عمليات اجرايي را به منظور وصول مطالبات دولت و خسارات تعقيب نمايد .

تذكاريه : اين سند با نمايندگي خانم / آقاي :                         فرزند آقاي                 داراي شماره شناسنامه

صادره از سوي مرتهن طبق معرفي نامه شماره                       صادره از                    وزارت مزبور تنظيم گرديده .

ساير مستندات :

پاسخ استعلاميه شماره                         ثبت منطقه                    تهران .

تاريخ :

محل امضاء :

تعهد استخدامي در شركت خصوصي

بسم الله الرحمن الرحيم

تعهد استخدامي در شركت خصوصي

متعهد :خانم / آقاي :                            فرزند آقاي                   و نام مادر خانم             داراي شماره شناسنامه                        صادره از                   متولد                           ساكن :

متعهد له :شركت :                                           (                      ) ثبت شده به شماره

در اداره ثبت شركت هاي تهران مقيم تهران به نشاني :

مورد تعهد

الف : اقدام به اعمال مشروحه ذيل :

1- حضور مرتب در اوقات اداري (از ساعت 8 صبح لغايت 2 بعد از ظهر ) در محل شركت متعهد له واقع در تهران خيابان                        شماره                         آپارتمان شماره

2- پاسخگويي ارباب رجوع ، با حسن برخورد ، پاسخگويي تلفن هايي كه به متعهد له ميشود و گرفتن شماره
تلفن هايي كه مدير عامل ، رئيس هيات مديره و اعضاء هيات مديره متعهد له در اختيار او مي گذارد و اتصال جريان آن تلفن به تلفن داخلي سفارش دهنده اتصال تلفن .

3- مرتب نمودن كليه آگهي هاي تبليغاتي در راستاي موضوع شركت متعهد له و به صورت بريده درآوردن آن جهت تسليم به مدير عامل شركت متعهد له .

4- تنظيم نمودن دفتر حضور و غياب كاركنان شركت متعهد له و توصيه نمودن به كاركنان مزبور جهت امضاي آن دفتر .

5- حداقل به مدت            سال تمام شمسي از تاريخ زير در شركت متعهد له اشتغال ورزيدن .

6-

ب: خودداري از امور زير :

1-      استراق سمع تلفني كليه مكالمات تلفني كه به شركت متعهد له از سوي اشخاص يا از شركت متعهد له براي ديگران مي شود .

2-      باز ننمودن پاكات مراسلاتي كه به شركت واصل يا از شركت متعهد صادر مي گردد .

3-      افشاي اسرار كارهاي شركت متعهد له

4-      تعطيل كار جز در روز هاي جمعه و ايام تعطيلات نوروزي و رسمي .

5-

6-

7-

مدت اجرا ء : اين تعهد مادامي كه شركت متعهد له به خدمت متعهد در شركت خود پايان نداده و يا او را بركنار ننموده و يا آنكه متعهد مستعفي نشده است و نيز تا يك سال از پايان خدمت يا بركناري و اي استعفاي متعهد به قوت خود باقي است و چنانچه اين تعهد در مرحله اجراي ثبتي باشد تا پايان موارد اجرايي و وصول خسارت مورد اجرا داراي اعتبار مي باشد .

مسئوليت و جبران خسارت : در صورتي كه متعهد به هر يك از موارد تعهدي كه در بند (الف) مزبور قيد شده است مبادرت ننمايد و يا از هر يك از اموري كه در بند (ب) ذكر گرديده خودداري نورزد و در نتيجه از مفاد اين تعهد تخلف نمايد و با عدم اجراي اين تعهدات و هم چنين با تخلف متعهد خساراتي به شركت متعهد له وارد گردد شخص متعهد مسئول خسارت مزبور بوده و متعهد است تا ميزان مبلغ                ريال كه به عنوان وجه التزام تعيين مي گردد از عهده خسارت وارده به شركت متعهد له برآمده و به ميزان مرقوم جبران خسارت نمايد .

صرف تشخيص و اعلام شركت متعهد له به دفتر خانه مبني بر تخلف متعهد و ميزان خسارت وارده و حداكثر تا مبلغ التزام فوق الذكر كافي و قاطع و لازم الاجراء و غير قابل اعتراض است .

تاريخ س

محل امضاء

قرارداد تعمير و نگه داري

بسم الله الرحمن الرحيم

قرارداد تعمير و نگه داري

با توكل به خداوند متعال اين قرارداد اين قرارداد در تاريخ                            في
مابين                                  به نمايندگي                     به موجب معرفي نامه/ حكم كارگزيني
شماره              مورخ          به عنوان متعهد له  از يك طرف و شركت                     به شماره
ثبت                   به نمايندگي برادر                                                   به شماره شناسنامه          صادره از            معرفي گرديده است و در اين قرارداد متعهد ناميده مي شود . طبق شرايط ذيل منعقد مي گردد و طرفين ملزم به كليه مفاد آن مي باشد .

ماده 1- موضوع قرارداد :

عبارت است از تعمير و نگه داري و بازديد هاي فني و عند اللزوم تعويض قطعات معيوب دستگاه كامپيوتري ، موضوع قرارداد به شماره سريال                 به طوري كه دستگاه مزبور به نحو مطلوب همواره قابليت بهره برداري را داشته باشد .

ماده 2- مدت قرارداد :

مدت قرارداد عبارت است                          ماه / سال از تاريخ                الي

ماده 3-امور مالي و مبلغ قرارداد :

الف: مبلغ و نحوه پرداخت : هزينه خدمات فني دستگاه موضوع اين قرارداد به حروف               ريال و طبق جدول پيوست مي باشد كه در چهار مرحله به شرح ذيل پرداخت مي گردد :

1-

2-

3-

4-

تبصره : متعهد له در هر يك از مراحل فوق در صورتي اقدام به پرداخت وجه خواهد نمود كه متعهد تعهدات مرحله قبل را به نحو احسن انجام داده و آن را به تائيد كارفرما رسانده باشد .

ب: تضمينات :

در زمان انعقاد قرارداد متعهد مبلغ              ريال معادل 10% بهاي قرارداد به عنوان تضمين حسن انجام معامله به صورت تضمين نامه بانكي / سفته                             و مبلغ               ريال معادل 25% بهاي قرارداد به عنوان تضمين پيش پرداخت به صورت ضمانت نامه بانكي به شماره           صادره از بانك             كه تا تاريخ              معتبر بوده و در صورت درخواست متعهد له ، متعهد ملزم به تمديد يا تبديل آن مي باشد را به متعهد له تسليم مي نمايد و پس از انجام كامل تعهدات در خاتمه قرارداد تضمينات مذكور به متعهد مسترد خواهد شد .

تبصره : در صورت تخلف متعهد از هر يك از مفاد اين قرارداد ، قرارداد توسط متعهد له فسخ و تضمين حسن انجام كار ضبط و وصول خواهد شد و متعهد حق هيچ گونه اعتراضي ندارد .

ماده 4- كسور قانوني :

پرداخت هرگونه عوارض و ماليات و ساير حقوق دولتي به عهده متعهد مي باشد كه متعهد له در هر پرداخت        % بابت ماليات و 5% بابت حق بيمه موضوع ماده 38 ق تامين اجتماعي كسر مي نمايد . بديهي است مبلغ اخير الذكر به مجرد ارائه مفاصا حساب از سازمان تامين اجتماعي توسط متعهد به وي مسترد خواهد گرديد .

ماده 5- حوادث قهريه

در صورت بروز هر گونه حادثه اي كه خارج از حيطه اقتدار متعهد يا متعهد له  باشد به نحوي كه مستقيماً در انجام تعهدات طرفين تاثير نمايد مسئوليت طرفين قرارداد حسب مورد تا حدودي كه مربوط به علل و عوامل مذكور مي گردد در قبال يكديگر ساقط مي گردد .

ماده 6- فسخ قرارداد:

در صورتيكه متعهد له تمايل به ادامه قرارداد نداشته باشد ، مي تواند موضوع را حداقل          قبل به متعهد اعلام و قرارداد را به طور يك جانبه فسخ نمايد .

ماده 7- حل اختلاف :

اختلافات ناشي از تعبير و تفسير يا اجراء مفاد اين قرارداد به                                     ارجاع و نظر مرجع مذكور قابل اجرا است .

ماده 8- تائيدات و تعهدات طرفين :

1-8- تهيه ملزومات مصرفي مانند ديسكت ، نوار جوهري چاپگر ، و غيره به عهده متعهد بوده و متعهد له مساعدت لازم در اين زمينه را خواهد نمود .

2-8- تهيه ملزومات و قطعات يدكي جهت تعمير و نگه داري دستگاه موضوع قرارداد به عهده متعهد بوده و متعهد له فقط هزينه خريد آن را برابر نرخ هاي معينه مي پردازد .

3-8- متعهد مكلف است حداقل                   مرتبه در سال فواصل مساوي دستگاه هاي موضوع قرارداد را بازيد و كنترل نموده و در صورت لزوم رفع نقص نموده و تذكرات ارشادي جهت حفظ و استفاده صحيح از دستگاه ها را به مسئول مربوطه داده و موارد مهم را كتباً اعلام نمايد .

4-8- متعهد موظف است به محض اعلام متعهد له در طول ساعت            الي در تهران و شهرستان ها متخصصين خود را جهت تعمير و راه اندازي نمايد .

تبصره : در صورتي كه در مهلت فوق الذكر متعهد نتواند تعهد خود را انجام دهد بابت هر ساعت تاخير مبلغ         ريال جريمه تعلق  خواهد گرفت كه از صورت حساب متعهد يا از تضمين حسن انجام معامله كسر خواهد شد . و اين مبلغ غير از پرداخت خسارتي است كه ممكن در اثر معيوب ماندن دستگاه به متعهد له وارد گردد .

5-8- در صورتيكه هر يك از دستگاه ها به تعميرات  اساسي نياز داشته باشد متعهد موظف است ضمن تشخيص مورد و اعلام كتبي آن به متعهد له مدت زمان تعمير اساسي را نيز متذكر شود (قيد نمايد ).

در صورتي كه اين تشخيص مورد تائيد متعهد له باشد پس از تعمير و بازسازي ، متعهد له هزينه قطعات و لوازمي كه متعهد بر دستگاه ها نصب نموده است را برابر نرخ هاي معينه به مشار اليه خواهد پرداخت .

تبصره : تكليف متعهد به تشخيص تعميرات اساسي مانع از تقاضاي متعهد له نسبت به بررسي و انجام تعميرات اساسي  نمي باشد . و در هر حال اگر در اين خصوص و همچنين در تشخيص مصاديق تعمير اساسي بين طرفين اتفاق  نظر وجود نداشت ، نظر                      لازم الاجرا است .

6-8- متعهد در شهر هاي ...............

نماينده يا متخصص مقيم دارد و هزينه خدمات فني دستگاه موضوع قرارداد در شهر هايي كه متعهد نماينده يا متخصص مقيم ندارد بر مبناي مسافت تا نزديك ترين شعبه نمايندگي تعميراتي متعهد طبق جدول ذيل افزايش مي يابد

رديف                 فاصله محل نصب تا نزديكترين مركز تعميرات                         درصد افزايش نرخ

1                      50 الي 100 كيلومتر

2                      101 الي 200 كيلومتر

3                      201 الي 300 كيلومتر

4                      301 الي 400 كيلومتر

5                      401 الي 500 كيلومتر

6                      501 الي كيلومتر به بالا

7-8-متعهد اعلام نمود مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله دولت در معاملات دولتي مصوب 22/10/37 نمي باشد و به هيچ عنوان اشخاص مذكور در اين قانون را در موضوع قرارداد سهيم و ذينفع نمي كند و اگر خلاف آن ثابت شود متعهد له قرارداد را فسخ و كليه خسارت وارده را به تشخيص خود تعيين و از اموال متعهد وصول نمايد و علاوه بر تحمل مجازات قانوني بايد خسارت ناشي از بطلان قرارداد را تحمل نمايد .

8-8- متعهد مكلف است در تمام مراحل تعهدات خود را با حسن نيت تمام انجام داده و در تمام مراحل ، اعم از خريد و تعويض يا نصب لوازم يدكي و يا ساير تعميرات جزئي و اساسي رعايت صرفه و صلاح متعهد له را بنمايد .

در غير اين صورت متعهد له مي تواند ضمن اجراي تبصره بند ب ماده 3 كليه خسارات وارده را از مطالبات و ساير اموال متعهد به هر نحو كه صلاح بداند ضبط و وصول نمايد و مشار اليه حق هيچ گونه اعتراضي نخواهد داشت .

ماده 9- ساير شرايط :

-

-

-

-

-

ماده 10- اقامتگاه طرفين :

متعهد له :

متعهد :

تبصره 1: طرفين قرارداد ملزم هستند در صورت تغيير آدرس حداكثر ظرف ده روز نشاني جديد خود را كتباً به اطلاع يكديگر برسانند والا كليه مراسلات ، آگهي ها و اخطارهاي  قانوني به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود .

تبصره 2:اين قرارداد در18 ماده و            تبصره و با حذف مواد               در         نسخه به اعتبار و حكم واحد تنظيم و مبادله گرديده است .

امضاء متعهد                                                                   امضاء متعهد له

قرارداد جعاله تعمير مسكن بانك سپه

قرارداد جعاله تعمير مسكن بانك سپه

جهت اعطاي تسهيلات به منظور انجام تعميرات در يك باب خانه / آپارتمان ملكي خود
در قالب عقد – جعاله كه مورد قبول بانك قرار گرفته است تحت شرايط زير بين :

الف- بانك .................... سرپرستي منطقه / اداره /........... مقيم ...........
به سمت عامل به نمايندگي آقاي ................ كه ذيلاً بانك ناميده مي شود از يك طرف و

ب- خانم / آقاي ................... به شماره شناسنامه .............. صادره از ...............
فرزند .......... مقيم ..............

كه ذيلاً جاعل  ناميده مي شود از طرف ديگر منعقد مي شود .

موضوع قرارداد و ميزان جعل

ماده 1-عبارت است از انجام تعميرات ساختماني از قبيل نقاشي ،‌ لوله كشي ، درب و پنجره نجاري سرويس و تعويض قطعات و تاسيسات و شوفاژ و غيره در پلاك ............... فرعي از ................. اصلي
واقع در بخش ........... شهرستان ................ با توجه به گزارش ارزياب بانك راساً به وسيله بانك
يا اشخاص فني ديگر ( به تشخيص بانك ) طرفين از كيفيت و كميت جعاله موضوع قرارداد علم و اطلاع كامل و كافي دارند .

ماده2- شرايط و تعهدات – نظر به اين كه خانم / آقا ............... جهت انجام تعميرات و پرداخت هزينه و دستمزد عوامل اجرا و نظارت بر نحوه انجام تعميرات موضوع ماده يك اين قرارداد اعلام و آمادگي م بنمايد ،
لذا جاعل به نمايندگي از سوي بانك نسبت به پرداخت هزينه ها از محل تعيين شده اعم از بهاي مصالح ساختماني و لوازم  مورد نياز و نيز پرداخت دستمزد افراد فني و كارگران و ساير هزينه ها اقدام به طوريكه
در حداقل مدت مقرر در اين قرارداد امور مزبور ( عاملين مورد نظر بانك ) انجام و خاتمه يابد .

تبصره 1- نمايندگي مذكور تبرعاً  و صرفاً به منظور نظارت بر حسن اجراي كار و پرداخت هزينه و دستمزد
از طرف بانك مي باشد .

تبصره 2- جاعل متعهد گرديد از تسهيلات جعاله ساير بانك ها استفاده ننموده و فاقد بدهي قرض الحسنه
تعميرات جعاله ، نزد اين بانك مي باشد در غير اين صورت جاعل قبول نمود بدهي مندرج در ماده 2 به دين حال تبديل شده و بانك حق دارد وفق مقررات اين قرارداد و آيين نامه اجرايي اسناد لازم الاجرا اجراييه صادر
و نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نمايد .

ماده3- جاعل ضمن عقد خارج لازم  حق فسخ اين قرارداد را از خود سلب نمود و همچنين با اعلام كتبي جاعل مبني بر انجام جعاله موضوع اين قرارداد با بانك حق الجعاله بانك محقق شده جاعل مكلف است نسبت به
تعهدات و الزامات مالي خود در قبال بانك اقدام نمايد .

ماده 4- كل جعل موضوع قرارداد مبلغ ......... ريال مي باشد كه دين به نام جاعل بوده و با موافقت عامل ، جاعل قبول نمود مبلغ مزبور را در ................ قسط متوالي ماهانه به مبلغ ................... ريال به بانك بپردازد
و سررسيد اولين قسط روز ................ خواهد بود و در سررسيد آخرين قسط آنچه بر ذمه وي ناشي از
اين قرارداد باقي مانده باشد بايستي يك جا واريز كند .

تبصره 1- چنانچه جاعل در پرداخت هر يك از اقساط در سررسيد هاي مقرر بيش از ده روز تاخير نمايد مبلغي بر ذمه جاعل تعلق خواهد گرفت از اين رو جاعل با امضا اين قرارداد متعهد گرديد علاوه بر بدهي هاي تاديه نموده خود به بانك مبلغي طبق فرمول    (20× تعداد روز× اصل بدهي )

نسبت به اصل بدهي ( طبق قرارداد ) به بانك

100 ×360

پرداخت نمايد به همين منظور جاعل ضمن قرارداد حاضر به نو غير قابل بازگشت به بانك اختيار داد كه
از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي وي به بانك معادل مبلغ ياد شده را از هر گونه وجوه ديگر
نامبرده نزد بانك برداشت  يا به همان ميزان از ساير دارايي هاي جاعل تملك نمايد – اخذ مبلغ مقرر موضوع
اين ماده مانع تعقيب عمليات اجرايي و قانوني براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود .

ماده 5- در صورت تخلف از تعهدات مندرج در قرارداد ( ماده 4)  جاعل قبول نمود كه مبلغ مندرج در ماده 4 به دين حال تبديل شده و بانك حق دارد وفق مقررات اين قرارداد و آيين نامه اجرايي اسناد رسمي لازم الاجرا اجراييه صادر و عمليات اجرايي را تا وصل مطالبات خود تعقيب نمايد .

تبصره – در اين صورت از تاريخ حال شدن تا تاريخ بازپرداخت كامل مطالبات بانك جريمه تاخير به شرح تبصره ماده 4 بر ذمه جاعل مستقر ميشود و به موجب اين قرارداد تعهد پرداخت آنرا نمود تشخيص بانك در مورد وقوع تخلف و صورت حساب بانك براي تعيين مطالبات معتبر بوده و جهت صدور اجراييه كافي و مورد قبول است .

ماده 6-مدت قرارداد : مدت قرارداد از لحاظ اجراي جعاله از تاريخ انعقاد قرارداد ........... ماه و از جهت بازپرداخت جعل ............ ماه مي باشد .

ماده 7- اين قرارداد به موجب توافق طرفين بر اساس مفاد ماده 10 قانون مدني در كليه موارد و مندرجات آن
و با سلب حق اعتراض در اجراي مقررات ماده 15 اصلاحي قانون عمليات  بانكي بدون ربا تنظيم و در حكم
سند رسمي لازم  الاجرا و اجراي آن تابع آيين نامه اجراي اسناد رسمي است .

ماده 8 – اين قرارداد در تاريخ .................. در دو نسخه تنظيم هر يك از نسخ در حكم نسخه اصلي است

ماده 9 – خانمها / آقايان ........... ( مشخصات كامل ذكر شود ) حاضر شدند با امضاء ذيل اين قرارداد مسئوليت ايفاي كليه تعهدات ماده 9 مندرج در اين قرارداد را متضامناً ، مشتركاً و منفرداً همراه با
جاعل / فروشنده ............. تقبل و تعهد نمود به نحوي كه بانك حق دارد به هر يك از آنها منفرداً و
يا با تمام آنها مجتمعاً جهت استيفاي مطالبات خود از هر حيث و هر جهت كه باشد مراجعه نمايد .

ضمنا اين تعهد مانع از اين نخواهد شد كه بانك بنا به تشخيص خود از طريق تقاضاي صدور اجراييه نسبت به
استيفاي مطالبات خود اقدامي نمايد و به هر حال اقدام به هر طريق مانع از اقدام به طرفين يا طرف ديگر جهت استيفاي مطالبات بانك نخواهد شد .

ضامن متقاضي

نظرسنجی

نحوه آشنایی با وب سایت؟

جستجو

آمار بازدیدکنندگان

3
181
298412