1
2
3

شهریور 1392

روش تهیه پاسخ استعلام املاك ثبت شده به دفاتر اسناد رسمی

با توجه به اینكه مقرر گریده دفاتر اسناد رسمی هنگام انجام هر گونه معامله اعم از شرطی و رهنی و قطعی و امثال هم نسبت به املاكی كه دارای سند مالكیت می باشند مراتب را از اداره ثبت محل وقوع ملك استعلام نماینده بنابراین پس از وصول استعلام از دفتر خانه بشرح زیر عمل می شود.

» ادامه مطلب...

قوانین مربوط به زمین و نحوه خرید و تملک اراضی

آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری

 مجموعه قوانین و مقررات مربوط به زمین و نحوه خرید و تملک اراضی

ماده 4- ‌كساني كه در يك يا چند قطعه زمين اعم از داير و باير مشاعاً شريك باشند، در صورتي كه سهم هر يك بيش از هزار متر مربع نگردد، مي‌توانند مجتمعاً‌ عمران نمايند و با هر يك پس از تجميع يا انتقال يا افراز با رعايت ساير ضوابط و شرايط منفرداً يا مجتمعاً براي عمران زمين خود پروانه اخذ نمايند. هر‌گونه تجميع و افراز و انتقال سهام مشاعي اراضي باير و داير بين يكديگر تا حد نصاب مقرر براي منتقل‌اليه با رعايت ضوابط شهرداري بلامانع است.

‌ماده 12- ‌كليه مراجعي كه به نحوي از انحاء در ارتباط با ارضي شهري اقداماتي از قبيل نقل و انتقال صدور مجوزهاي قانوني و پروانه‌هاي حفر چاه يا ساختماني و‌غيره انجام مي‌دهند ملزم و موظفند قبل از هر گونه اقدامي بدواً نظر وزارت مسكن و شهرسازي را درباره نوع زمين استعلام نمايند، مگر اين كه با توجه‌به ساير مواد آيين‌نامه نوع زمين مشخص و معين باشد. چنانچه وزارت مسكن و شهرسازي ظرف مدت يك ماه پاسخ استعلام مراجع مذكور در اين ماده‌را ندهد مراجع مزبور مي‌توانند رأساً اقدام نمايند.

» ادامه مطلب...

نظرسنجی

نحوه آشنایی با وب سایت؟

جستجو

آمار بازدیدکنندگان

1
207
298438