1
2
3

قابل توجه کارفرمایان و مدیران عامل محترم شرکت های پیمانکاری، مشاور، مدیریت طرح

قابل توجه کارفرمایان و مدیران عامل محترم شرکت های پیمانکاری، مشاور، مدیریت طرح موضوع: حل اختلافات تخصصی قراردادی بین عوامل چهارگانه کارگاهی پروژه های دولتی و خصوصی (حقیقی و حقوقی نظام مهندسی ) از طریق داوری و کارشناسی رسمی دادگستری باسلام و احترام گروه داوری و کارشناسان رسمی دادگستری (شرکت تعاونی آرمان سنجش ) و مهندسین حقیقی و حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان در رشته های شهرسازی ، معماری، سازه، تأسیسات الکتریکی و مکانیکی، نقشه برداری، کیفیت اجراء ، متره و صورت وضعیت های عوامل کارگاهی و ... با فراهم آوردن شرایط لازم بمنظور ارائه خدمات فنی و مهندسی و همچنین بررسی مسائل و مشکلات حقوقی فی مابین پیمانکاران، مشاوران، کارفرمایان و مدیران طرح ، سعی دارد با ارائه خدمات تخصصی ذیل الذکر با شرایط معین ، بعنوان همکار و بازوی فنی- کارشناسی با کارفرمایان، شرکت های پیمانکاری و مشاوره و انبوه سازی ... از زمان تنظیم و انعقاد قرارداد یا مراحل میانی و پایانی همکاری نماید . امیدواریم ارتباط دوسویه و تعامل فی مابین، امکان بهره مندی از خدمات فوق الاشاره را برای آن شرکت فراهم آورد : اهم خدمات قابل ارائه به کارفرمایان ، شرکت های پیمانکاری و مهندسین مشاور  رسیدگی به قراردادهای مابین پیمانکاران، کارفرمایان و مشاوران و داوری طبق مفاد قراردادها  ارائه مشاوره حقوقی و فنی و تهیه قرارداد های مهم عمرانی، تجاری و ارجاعی و ...  برآورد مطالبات پیمانکار و محاسبه و اعلام ارزش روز مطالبات در زمان تأدیه  كارشناسی و تعیین میزان خسارات وارده ناشی از عملکرد کارفرما ، پیمانکار یا مشاور  تشخیص دلایل و علل تغییر مدت پیمان و محاسبه ارزش حقوق ناشی از آن  بررسی تأخیرات پروژه و محاسبه ارزش ریالی تاخیرات در قراردادها  بررسی مستندات تعلیق یا تسریع پروژه و ارائه گزارش کارشناسی محاسبه ارزش ریالی آنها  بررسی صحت یا عدم صحت دلایل ضبط تضمین انجام تعهدات و حسن انجام كار  ارائه گزارش کارشناسی محاسبه ارزش ریالی تغییر مقادیر كار ، قیمتهای جدید ، تعدیل نرخ پیمان  بررسی و ارائه گزارش صحت یا عدم صحت دلایل فسخ پیمان و برآورد خسارت ناشی از آن  تطبیق صحت اجرای قوانین و مقررات و شرایط عمومی پیمان در قراردادها  تطبیق تفسیری شرایط عمومی پیمان ، قوانین و آئین نامه ها با قرارداد های جاری پیمانکاران  تهیه گزارش برآورد پروژه ها و طرح های عمرانی برای تصمیم گیری در مناقصات و مزایدات  تهیه گزارش طرح های توجیهی و ارزیابی طرح های موجود به لحاظ اجرایی و امکان حصول هدف  اعلام نظر در خصوص برآورد هزینه اجرای كار، مبلغ پیمان ، مبلغ اولیه ، مبلغ نهایی ، ضریب ، نرخ و مدت پیمان  بررسی صحت برنامه زمان بندی و گزارشات پیشرفت فیزیکی و ریالی  تعیین و احصاء وظایف پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران در قراردادهای خاص  محاسبه و رسیدگی به صورت وضعیت ها و محاسبه آیتم های شرایط عمومی پیمان در قراردادها  بررسی و ارزیابی مطالعات و گزارش و طرح‌های تهیه شده بوسیله مهندس مشاور  بررسی و ارزیابی و ارائه گزارش تامین دلیل حسن اجرای طرح‌های بوسیله پیمانکاران  رسیدگی و نظارت بر روند سیر مراحل تحویل موقت یا قطعی در طرح ها  متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ساختمانی  رسیدگی به مقادیر کار و صورت وضعیت ساختمان و محاسبه مقادیر اجرایی به لحاظ حجم  محاسبه مصالح مورد نیاز به لحاظ حجمی و ریالی  ارائه گزارش تطبیقی زمان بندی درصد پیشرفت اجرای بنا بر اساس رشد فیزیکی و ریالی  تعیین دستمزد ها و هزینه های اجرایی عوامل دخیل در ساخت  بررسی و اعلام نظر در مورد برنامه زمانبندی اجرای پروژه و کنترل پروژه

نظرسنجی

نحوه آشنایی با وب سایت؟

جستجو

آمار بازدیدکنندگان

1
219
298450