1
2
3

نتایج نظرسنجی

نحوه آشنایی با وب سایت؟
جستجو در اینترنت %50 %50 27
از طریق دوستان %27 %27 15
از طریق SMS %5 %5 3
سایر موارد %16 %16 9
مجموع نظرات: 54

نظرسنجی

نحوه آشنایی با وب سایت؟

جستجو

آمار بازدیدکنندگان

1
25
285530